kitchenaid obama tweet apology

kitchenaid obama tweet apology